reklama

reklama

OGŁOSZENIA

15.01.2018

 

Walne Zebranie Członków - sprawozdanie finansowe za 2017 przewidziane jest na 25 lutego br w lokalu przy ul.Brzexińskiej.

Szczegóły w rozsyłanych poczta zawiadomieniach oraz na ogłoszeniu wywieszonym w siedzibie rejestrowej

oraz w kociarni.W razie zapytań prosimy o kontakt telefoniczny-b.Skowrońska-e.Olczak

 

 

5.X.2016

informacja o dyżurach w Stowarzyszniu:

 

w miesiącu październiku:

=======================

tylko soboty, w godzinach   11,00-16,00 pod adesem rejestrowyn tj ul.Skalna  5/4

nie trzeba wcześniej awizować swojego przyjścia ani umawiać sie telefonicznie.

 

w miesiącach:listopad -grudzień

1/poniedziałki w godzinach       11-  15,00 ul.Skautów Łódzkich  59

   należy wpierw telefonicznie zgłosić chęć przyjścia   tel. 501 397 173

   może być to w tym samym dniu tj w dniu dyżuru z godzinnym wyprzedzeniem

 

2/ w soboty 

     w godzinach   13,00  16,00

    pod adresem korespondencyjnym ul.Jadwigi 36

    konieczność wcześniejszego umowienia się telefonicznie tel.500 100 059 

    lub mailowo stowarzyszenie@schronisko.lodz.pl

 

 

 

1 LIPIEC 2016 R

OGŁOSZENIE O DYŻURACH LETNICH NA DZIAŁKACH( W KOCIARNI);

 

W PRZYPADKU CHĘCI,KONIECZNOŚCI BEZPOŚREDNIEGO  KONTAKTU Z CZŁONKAMI ZARZĄDU W SPRAWACH

INTERWENCJI,POMOCY,WSPARCIA I PODOBNYCH UPRZEJMIE ZAPRASZAMY DO ZŁOżENIA WIZYTY

W NASZEJ KOCIARNI NA DZIAŁCE PRZY UL.GAJCEGO (KOŁO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO).

ABY DOTRZEć DO NAS PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU UMÓWIENIA SIĘ I UZYSKANIA

INFORMACJI JAK DOJECHAć.KONTAKT POD TELEFONAMI:

500 100 059

501 307 173

dyżury w kociarni w miesiącach lipiec,sierpień,wrzesień

poniedziałki   14-16,00

piątki              14,00-16,00

sobota            11,00-13,00

niedziela         13,00-15,00

w sprawch urzędowych administracyjnych  w których organizacja proszona jest o wsparcie pismem,

dokumentem należy  przyjść z dokumentacją  danej sprawy  lub wczesniej przesałać xero na adres

korespondencyjny Stowarzyszenia

 

 

 

Łódź.dn.1.03.2016 r

Zarząd Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt''Schronisko'' zawiadamia

o Walnym Zebraniu Członków przewidzianym na dzień 30 marca 2016 r

godz.15,00

Iszy termin

godz 15,30 drugi termin

Zebranie odbędzie się na działkach przy ul.Gajcego w domku kociarni.

W razie problemów ze znalezieniem miejsca proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z panią Olczak

lub Prezesem w celu wyjaśnienia jak dotrzeć a w razie problemów z dojechaniem o kontakt z p.Agnieszką

Adamczewską,która deklaruje pomoc w dowiezieniu i/lub z panem Stanislawem Marciniakiem..

Program zebrania:

-zatwierdzenie sprawozdania za 2015 r

-wybór członka Komisji Rewizyjnej

- sprawa adaptacji ''kociarni''

-sprawy br

-sprawy różne

Osoby zainteresowane rozszerzeniem tematyki zebrania proszone są o

nadesłanie swoich propozycji, ;mailem,sms'em lub zgłoszenie telefoniczne.


 

 

Łódź. Dn.15 października 2014

 

 

Łódź.dn.28.04.2014

Uwaga -został znaleziony ten pies-biegał w Andrespolu.

Szukamy jego domu. 

 


 

 

15.01.2014

 

31 grudnia 2013

Ogłoszenie o kontaktowaniu sie z naszą organizacją od 1 stycznia 2014 r

Osoby pragnące skontaktować sie z naszą organizacja mogą zrobić to poprzez kontakt

1/mailowy - adres :stowarzyszenie@schronisko.lodz.pl

2/listowny - na adres korespondencyjny

3/telefonicznie z numerami:500 100 059 oraz 501307173

lub skorzystać z kontaktu bezpośredniego  przychodząc na dyżury, które od 1 stycznia 2014 r

będą odbywały się  na razie, raz w tygodniu w piątki w godzinach 12,00-15,00 w siedzibie Łódzkiego

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ul.Piotrkowska 117

 

! października 2013

 

Łódz.dn.1 sierpnia 2013 r

OGŁOSZENIE O WOLONATRIACIE.

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI ZAPYTANIAMI O WOLONATRIAT UPRZEJMIE WYJAŚNIAMYŻťE W PRZYPADKU NASZEJ ORGANIZACJI WOLONTARIUSZE SĄ POTRZEBNI W NASTEPUJACYM ZAKRESIE PRAC:

1/POMOC W ROAZKŁADANIU KARMY W MIESIĄCACH ZIMOWYCH

  KOTOM WOLNO BYTUJACYM ORAZ PTAKOM A W OKRESIE LETNIM WYSTAWIANIE

  MISECZEK Z WODĄ DLA PTAKÓW I CZWORONOGÓW .DOTYCZY TO MIEJSC

  WSKAZANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ I/LUB MIESZKAŃCÓW I/LUB WOLONATRIUSZY.

2/OSOBY DYSPONUJĄCE CZASEM I WL.SAMOCHODEM MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ

  W KONTROLACH PRZED/PO ADOPCYJNYCH  WRAZ Z CZLONKIEM ORGANIZACJI

  ALE JAKO POMOC A NIE JAKO SAMODZIELNY " KONTROLER".tO SAMO DOTYCZY

  UDZIAŁU W  INTERWENCJACH ZGLAQSZANYCH DO ORGANIZACJI KIEDY ZACHODZI

 PODEJRZENIE NARUSZANIA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT.

3/DO ROZNOSZENIA WSZELKIEGO RODZAJU ULOTEK.

4/DO POMOCY W ORGANIZOWANIU IMPREZ OKOLICZNOSCIOWYCH

5/DO POMOCY W POGADANKCH /PRELEKCJACH W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH ITP.

OSOBY ZAINTERSOWANE MOGĄ SKŁADAĆ DOKUMENTY DROGA POCZTOWA(LISTEM)

NA ADRES SIEDZIBY.

DOKUMENTAMI WYMAGANYMI SĄ:

LIST MOTYWACYJNY

CV

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

REKOMENDACJA  OD CO NAJMNIEJ 3 -CH  REKOMENDUJĄCYCH:INSTYTUCJA,ORGANIZACJA,OSOBA PRYWATNA)

OSOBY WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANE BĘDĄ WYSLANE NA SZKOLENIA:

O WOLONTARIACIE ORAZ BHP.

nabór zostaje zakonczony z dniem 30 sierpnia 2013 r.Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę do siedziby organizacji w dogodnym dla obu stron terminie.

oSOBY ZAINTERESOWANE PRACABEZPOSREDNIO PRZY ZWIERZĘTACH POWINNY ZGŁOSIĆ SIE BEZPOŚREDNIO DO SCHRONISKA-SCHRONISK I TAM PODPISAĆ UMOWĘ O WOLONTARIAT.

 

 

Łódź.dn.1 lutego 2013 r.

 

 

 UWAGA —ogłoszenie

 

W dniach 1 luty — 12 luty


 

 

 

  Główny księgowy w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

 


2012-07-31

 Dyrektor  Schroniska dla Zwierząt w Łodzi
ul .Marmurowa 4
ogłasza nabór na stanowisko

głównego księgowego

Wymiar etatu: 3/4 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania niezbędne:

 • ukończenie co najmniej średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość, mile widziane wykształcenie wyższe o w/w kierunku,
 • doświadczenie w pracy w księgowości,
 • znajomość zasad obsługi jednostki budżetowej,
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym Internetu) oraz programów:
  • Kadry + Płace Progman
  • Płatnik
  • Obsługa Tele Konta

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, opanowanie,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
 • dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie pełnej księgowości Schroniska dla Zwierząt w Łodzi  zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zasadami.
 • prowadzenie obsługi kasowej
 • opracowanie i realizacja planu dochodów i wydatków, prowadzenia dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych.
 • prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na kontach księgowych, prowadzenie tabel amortyzacyjnych i kontrola odpisów.
 • finansowe rozliczenie inwentaryzacji,
 • sporządzenie planów budżetowych
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
 • obliczania zasiłków chorobowych, rodzinnych i wychowawczych, rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 • sprawozdawczość GUS
 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora
 • kontakt z organem prowadzącym w sprawach finansowych
 • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • cv ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż (oryginały lub uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi" w terminie do dnia 31 sierpnia  2012 r. w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4  91- 610 Łódź

 

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

. Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

 

 

Łódź.dn. 10 kwietnia 2012 r

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt"Schronisko" No krs 0000313435

adres rejstracyjny: u.Skalna 5/4 92-002 ŁódźÂ  ;adres do korespondencji: ul.Marmurowa 4  91-610 Łodź

zawiadamia o zakończeniu zbiórki publicznej  przeprowadzonej na podstawie

decyzji nr 11/2010 MArszałka Województwa Łódzkiego -decyzja poniżej  .

JAk wynika z tej decyzji  Stowarzyszenie otrzymało zezwolenie na zbiórkę pod postacią dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe.

Dzięki kilku osobom, które odpowiedziały na nasz apel na konto wpłynęło 529,43 zł .Niestety posród tych wpłat nie było ani jednej wpłaty od pracowników Urzędu Marszałkowskiego  co jednak nie przeszkodziło pracownikowi  tego urzędu mającego w swojej gestii rozliczanie zbiórek, napisać,że  zaniedbania organizacji tj brak skuteczności w zmuszaniu darczyńców do wpłacania datków skutkowały tylko taką wpłatą.

Ponieważ rzeczywistośc bankierską znamy, koszty bankowe stanowiły w tym okresie kwotę 180 zł co spowodowało iż de facto zostało nam 339,43 zł.,za które zamierzamy zakupić karmę dla schroniskowych  psów -będą to z pewnością zakupy drobiowe.(oczywiście może okazać się,że  ten zakup nie zostanie uznany przez organ -karmienie psów kurczakami to przeciez jakaś fanaberia).

Darczyńców, którzy przekazali nam wpłaty serdecznie zapraszamy (jeżeli mają na to czas i ochotę) do zapoznania się z dokumentacją zbiórki a przede wszystkim z kuriozalnym pismem  z 4 kwietnia 2012 r jakie organizacja otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego.

 

  Zarząd Stowarzyszenia "Schronisko".

 

 

 

  31 styczeń 2012

 

W związku z zakończeniem zbiórki pieniężnej  przeprowadzonej na podstawie  Decyzji 11/2010  Marszałka Województwa Łódzkiego, której celem było pozystanie środków na budowę nowego schroniska dla zwierząt, uprzejmie zawiadamiamy,że kwota jaka została wpłacona to 459,43 zł.Kwota ta została obciązona  kosztami bankowymi w wysokości 130 zł. W związku z tym zamierzamy zlikwidować konto a pozostająca kwotę ca 300 zł przeznaczyc na zakup karmy i/lub leków dla schroniskowych zwierząt.

 Zarząd Stowarzyszenia "Schronisko"

 

Łódź.dnia  2 stycznia  2012

W imieniu schroniska dla zwierząt w Łodzi  ogłaszamy,że samochód dostawczy LUBLIN 3 3302 2.9t  rok produkcji 2002 jest przeznaczony do sprzedaży .,z uwagi na fakt,że nasze Stowarzyszenie zakupiło na potrzeby schroniska samochód dostawczy oraz samochód chłodnię.

Samochód Lublin jest do obejrzenia w schronisku wraz z pelną dokumentacją -wyceną zrobioną przez  Polski Zwiazek Motorowy.

Ponieważ wiemy z jakimi trudnościami borykają sie rózne organizacje pozarządowe, ogłoszenie niniejsze publikujemy po to aby zainteresować nabyciem tegop samochodu właśnie organizacje, które maja ograniczonen środki finansowe a potrzebuja środka transportu chocby do przewozenia darów.Samochód został wyceniony na 2700 zł

-jednakże jest to cena do negocjacji.

 

 

 

  UWAGA  13.10.2011

 

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W ŁODZI ORAZ NASZE STOWARZYSZENIE ZAWIADAMIAJĄ, ŻE  NIE SĄ ROZDAWANE Z NASZEJ INICJATYWY JAKIEKOLWIEK ULOTKI NA MIEŚCIE WZYWAJĄCE DO POMOCY SCHRONISKU POPRZEZ DOKONYWANIE WPŁAT PIENIĘŻNYCH .GENERALNIE SCHRONISKO I STOWARZYSZENIE O SWOICH AKCJACH INFORMUJĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH ALBO W PRASIE LUB TV. NIE ZOSTAŁY UPOWAŻNIONE ŻADNE OSOBY DO JAKICHKOLWIEK ODEZW,ULOTEK LUB DZIAŁAŃ NA  RZECZ SCHRONISKA /STOWARZYSZENIA. DLATEGO PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ  ORAZ INFORMACJE GDYBYŚCIE SIE PAŃSTWO SPOTKALI Z TAKIMI DZIAŁANIAMI.

 

 

 

 


AtualnościNAJNOWSZE czyli po prostu newsyz ostatniej chwilina dzisiajAktualności RóżnePowrót BrudaskaNowy Kiciuś w Stowarzyszeniunasz wkład w remont i modernizację łódzkiego schroniska dla zwierzątArchiwum AktualnościREKSIOZIMA 2012Wigilia 2011wakacjenumer krsogłoszeniaPublikacja raportu finansowgoArchiwumściana pamięciPrzyjacieleBlogwstępDEFINICJANasi podopieczniMaxiu emerytŁomianekMIKOTrzyłapekDaisy"Narączki 2"DzikuskaBabusiaz miłości koni do człowiekastarowinkaColinkaŁatekBIAŁASGOSPODYNICZUPUREKFOKSIUGazetkaWielka Głowa czyli "tego nie robi się kotu"Umrzeć - tego się nie robi kotu.Kącik fotograficznyodpoczynekPRACA DYPLOMOWA ŁUKASZA PIETRZAKAO nasLudzie stowarzyszeniaZarządOPPDorobekNasi Darczyńcysprawozdanie Finansowe za rok 2011SprawozdanieMłoda paraMikołajAkty prawneStatut stowarzyszeniaMożesz pomóc1 procentPrzekaż darowiznę onlineKontaktMapa serwisuNewsletter


Fatal error: Call to undefined function strreplace() in /home/klient.dhosting.pl/walczak/hostowane/schronisko.lodz.pl/index.php on line 296