reklama

reklama

Statut stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych zwierząt p.n "Schronisko". Nazwa skrócona brzmi "Stowarzyszenie SCHRONISKO" a w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Art. 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim miasto Łódź a następnie województwo a także teren całego kraju w sprawach działania na rzecz i w obronie bezdomnych zwierząt a także współdziałania w tym zakresie z innymi organizacjami a także urzędami i instytucjami administracji państwowej.

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

Art. 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

Art. 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków a do pracy w biurze organizacji może zatrudniać pracowników.

Art. 6

Działalność statutowa prowadzona przez Stowarzyszenie, ,Schronisko" jest działalnością nieodpłatną .Stowarzyszenie świadcząc działalność jaką są wszechstronne działania na rzecz i w obronie zwierząt nie pobiera wynagrodzenia.

Art. 6a

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział II
Cel Stowarzyszenia i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym w łódzkim schronisku dla zwierząt.
 2. szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi.
 3. pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy,finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt a także czipowanie.
 4. ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją, Strażą Miejską i innymi organami państwowymi.
 5. Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierzat oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szcególnym uwzglednieniem opieki nad zwierzetami w schroniskach.

Art. 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w działalności polegającej na:

 1. Prowadzeniu akcji propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu a także publikacji własnych mających na celu ochronę zwierząt.
 2. organizowaniu spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach a także na terenie schroniska w celu kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych,krzewieniu zasad poszanowania drugiej istoty, jej prawa do życia w spokoju bez głodu, pragnienia i cierpień. W tym zakresie stowarzyszenie współpracuje z władzami oświatowymi a także organami samorządu terytorialnego działając na rzecz szeroko pojętej edukacji humanitarnej oraz wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wszystkich istot żywych.
 3. podejmowaniu działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami a także współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie a także w celu przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzącym do znęcania się nad zwierzętami.
 4. działaniu na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi.
 5. występowaniu z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami.
 6. inicjowaniu i popieraniu działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska.
 7. charytatywnej pomocy schronisku łódzkiemu i innym schroniskom dla zwierząt na terenie kraju.
 8. organizowaniu szkoleń w zakresie przepisów prawa oraz zasad opieki nad zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzetami przebywajacymi w schroniskach.Program i zasady szkoleń wg autorskiego programu wyłonionej w tym celu Komisji Szkoleniowej.

Rozdział III
Członkowie,ich prawa i obowiązki

Art. 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

Art. 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski na podstawie pisemnej deklaracji zatwierdzonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Dowodem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja członka podpisana przez prezesa i sekretarza Stowarzyszenia.

Art. 10

Członek zwyczajny ma prawo do

 1. czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia
 2. korzystania z pomocy organizacyjnej władz Stowarzyszenia
 3. Zgłaszanie postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia

Art. 11

Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia
 3. Współdziałania z organami państwa w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw przeciwko ochronie zwierząt.
 4. opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

Art. 12

 1. członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia,która zadeklarowała stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i została przyjęta przez zarząd na podstawie pisemnej deklaracji
 2. członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyboru.
 3. członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pomocą swojego przedstawiciela.
 4. członek wspierający ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu oraz zasad współdziałania z pozostałymi członkami i zarządem w zakresie niesienia pomocy zwierzętom.

Art. 13

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia lub idei opieki nad zwierzętami.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z tym, że jest zwolniony od obowiązku płacenia składek.
 3. członek honorowy ma obowiązek przestrzegać zasad Statutu oraz współdziałać z pozostałymi członkami na rzecz i w obronie zwierząt.

Art. 14

Członkostwo zwyczajne ustaje w razie

 1. pisemnej rezygnacji członka
 2. skreślenia z listy z powodu niepłacenia składek przez kolejnych 12 m-cy - w drodze uchwały zarządu /skreślenia dokonuje zarząd i od decyzji tej nie przysługuje odwołanie -skreślony może ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie 3 m-cy/
 3. skreślenia z listy członków w razie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych – w drodze uchwały zarządu.
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie członków. Formalności zw. z wykluczeniem dokonuje zarząd. Od decyzji Walnego Zgromadzenia Członków wykluczającej członka nie przysługuje odwołanie.
  a przyczynami wykluczenia ze Stowarzyszenia mogą być:
  - działanie niezgodne z zasadami Statutu
  - działanie kompromitujące organizację i jej idee
  - zawinione działanie na szkodę zwierząt
 5. Śmierci członka

Art. 15

Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 2. skreślenia w związku z utratą osobowości prawnej lub innych uzasadnionych przyczyn – w drodze uchwały zarządu Stowarzyszenia.

Art. 16

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności
 2. pozbawienia tej godności uchwałą zarządu Stowarzyszenia

Art. 17

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz wymienionych w punk.2-3 trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

W razie ustąpienia członka władzy naczelnej Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka, z tym,że liczba członków dokooptowywanych nie może przekroczyć ½ liczby członków tej władzy.

Art. 18

Walne Zgromadzenie Członków:

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków
 2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 3. Do kompetencji Walnego zgromadzenia Członków należy
  a) uchwalanie kierunków działania i podstawowych zadań działalności merytorycznej i finansowej organizacji.
  b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej
  c) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej.
  d) wybór władz naczelnych organizacji.
  e) uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
  f) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze naczelne Stowarzyszenia.
  g) rozpatrywanie wniosków o wykluczenie członka zwyczajnego.
  h) nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego
  i) uchwalanie zmian Statutu
  j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu organizacji.

Art. 19

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia posiadający bierne i czynne prawo wyborcze.
 2. Uchwały zapadają większością głosów w obecności, w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie -bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. O terminie i porządku obrad Walnego zgromadzenia Członków,zarząd zawiadamia co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 4. zawiadomienie odbywa się poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie organizacji i telefonicznym powiadomieniu,lub przez umieszczenie ogłoszenia w prasie lub na dostępnej stronie internetowej organizacji.

Art. 20

 1. Nadzwyczajne zgromadzenie Członków zwoływane jest z inicjatywy zarządu oraz na wniosek komisji rewizyjnej;wniosek taki ma określić sprawy,które ma rozpatrywać Walne zgromadzenie Członków.
 2. Nadzwyczajne zgromadzenie Członków zwoływane jest przez zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

Art. 21

Zarząd

 1. Zarząd składa się z 5 członków w tym głównego księgowego.

      1.Zarząd składa się z 4 ch członków

      1.a sprawy księgowe organizacji powierza się do prowadzeniu biuru rachunkowemu 

      2.   Zarząd wybiera prezesa,wiceprezesa,sekretarza i członka zarządu.

      3.  Do uprawnień i obowiązków zarządu należy:

          a) reprezentowanie organizacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu

          b) kierowanie działalnością stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami

              Statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków.

 1. c) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków
  d) uchwalanie regulaminu działalności zarządu
  e) rozpatrywanie wniosków i zaleceń komisji rewizyjnej
  f) składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zgromadzeniem.
  g) zarządzanie majątkiem i funduszami organizacji oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn, o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego stowarzyszenia.
  h) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania
  i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 

 Art.21 a

  Członkowie zarządu  OPP nie moga być osobami skazanymi prawomocnym  wyrokiem za przestepstwo umyslne ścigane z oskarżenie publicznego lub   przestepstwo skarbowe.Każdy członek zarządu obowiazany jest do złożenia  stosownego oświadczenia.

 

Art. 22

Uchwały zarządu

 1. uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa,w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Komisja Rewizyjna

Art. 23

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków .którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Komisja Rewizyjna jest odrębnym organem od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

Art. 24

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie całokształtu działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Uchwały komisji Rewizyjnej muszą być podejmowane w obecności wszystkich członków Komisji tzn trzech.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być etatowymi pracownikami Stowarzyszenia

Art.24 a

Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim,we wspólnym pozyciu,w stosunku pokrewieństwa,powinowactwa lub podległosci służbowej.Nie moga byc skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne,ścgane z oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe.Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 25

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich
 2. dotacje, zapisy i darowizny
 3. wpływy ze zbiórek-kwest

Art. 26

Dla ważności pism,dokumentów i pełnomocnictw wymagane są 2 podpisy. Tymi podpisami są podpis prezesa lub wiceprezesa oraz głównego księgowego.

Dla ważności dokumentów finansowych potrzebne są dwa podpisy:prezesa lub vice prezesa oraz członka zarządu.

Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 27

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów przy obecności połowy liczby członków. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Art. 28

Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Art. 29

O każdej zmianie Statutu lub o podjęciu uchwały o likwidacji Stowarzyszenia zarząd ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Sąd Rejestrowy.

 

DEKLARACJA
przystąpienia do
STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, ,SCHRONISKO''

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia, ,Schronisko". Cele Stowarzyszenia są mi znane. Zobowiązuję się:

 1. Stosować do przepisów i uchwał Walnych zgromadzeń oraz postanowień władz Stowarzyszenia
 2. Opłacać składkę członkowską

Nazwisko i imię .........................................................................

Miejsce zamieszkania /telefon:.....................................................

Data urodzenia............................. Zawód.....................................

Deklaruję ewentualną pomoc w zakresie .........................................................

Miejscowość/data:...................................... Podpis...................................

No deklaracji................................ akceptacja zarządu....................................

 

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

Zarządzanie majątkiem

Stowarzyszenie nie może

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
 2. przekazywać majątku na rzecz członków organizacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie ich następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków,członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

Na tym postanowienia STATUTU zakończono.


AtualnościNAJNOWSZE czyli po prostu newsyz ostatniej chwilina dzisiajAktualności RóżnePowrót BrudaskaNowy Kiciuś w Stowarzyszeniunasz wkład w remont i modernizację łódzkiego schroniska dla zwierzątArchiwum AktualnościREKSIOZIMA 2012Wigilia 2011wakacjenumer krsogłoszeniaPublikacja raportu finansowgoArchiwumściana pamięciPrzyjacieleBlogwstępDEFINICJANasi podopieczniMaxiu emerytŁomianekMIKOTrzyłapekDaisy"Narączki 2"DzikuskaBabusiaz miłości koni do człowiekastarowinkaColinkaŁatekBIAŁASGOSPODYNICZUPUREKFOKSIUGazetkaWielka Głowa czyli "tego nie robi się kotu"Umrzeć - tego się nie robi kotu.Kącik fotograficznyodpoczynekPRACA DYPLOMOWA ŁUKASZA PIETRZAKAO nasLudzie stowarzyszeniaZarządOPPDorobekNasi Darczyńcysprawozdanie Finansowe za rok 2011SprawozdanieMłoda paraMikołajAkty prawneStatut stowarzyszeniaMożesz pomóc1 procentPrzekaż darowiznę onlineKontaktMapa serwisuNewsletter


Fatal error: Call to undefined function strreplace() in /home/klient.dhosting.pl/walczak/hostowane/schronisko.lodz.pl/index.php on line 296